Over

Over

Mijn naam is Dana Zwierstra, zelfstandig trainer en HR adviseur. Als Vrouw in Techniek richt ik mij op het MKB in de techniek; metaal, elektro en alles wat daarmee te maken heeft. In deze branche voel ik mij het allerbeste; ik houd van de directe communicatie en de no-nonsense mentaliteit. Niet l*llen, maar poetsen. Wat zeker helpt is dat mijn vader van huis uit werktuigbouwkundige is en al jarenlang een schildersbedrijf heeft. Ook mijn moeder heeft vooral in kantoorfuncties in de grote industrie gewerkt. Van jongs af aan begaf ik mij dus al in werkplaatsen, in bedrijfshallen en op de bouwplaats; ik voel mij daar als een vis in het water. In mijn eigen loopbaan heb ik voornamelijk gewerkt in leidinggevende / projectleider functies; zowel als teamleider Front Office en HR, als afdelingsmanager in een Sociaal Werkbedrijf en als projectleider in het Sociaal Domein. Kenmerkend is mijn gestructureerde werkwijze, altijd met oog voor de mens. Ik schakel makkelijk op allerlei niveaus en vind het belangrijk om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. En altijd met oog voor het resultaat.

Naast Vrouw in Techniek ben ik tevens eigenaar van Dana Zwierstra      Loopbaanbegeleiding, Bemiddeling en Advies. Op mijn website www.danazwierstra.nl  vindt u alle informatie omtrent mijn overige activiteiten. Uiteraard kunt u vrijblijvend  contact met mij zoeken via info@danazwierstra.nl of 06-26936183 voor meer informatie.

Oer

Ik bin Dana Zwierstra, selsstannich trainer en HR adviseur. As Frou yn Technyk rjochtsje ik my op it MKB yn de technyk; metaal, elektro en alles wat dêrmei te krijen hat. Yn dizze brâns fiel ik my it alderbêst; ik hâld fan de direkte kommunikaasje en de no-nonsense mentaliteit. Foar de kofje net eamelje! Wat helpt is dat myn heit fan hûs út  werktúchboukundige is en foar jierren in skildersbedriuw hat. Ek ús mem hat benammen yn kantoarfunksjes yn de grutte yndustrie wurke. Fan berns of wie ik al te finen yn wurkplakken, yndustryhallen en bouplakken; ik fiel my dêr as in fisk yn it wetter. Yn myn eigen karriêre haw ik benammen wurke yn bestjoerlike/ projektmanager posysjes; sawol as front office en HR-teamlieder, as ôfdielingsmanager yn in maatskiplik wurkbedriuw en as projektlieder yn it sosjale domein. Myn strukturearre wurkwize, altyd mei each foar minsken, is karakteristyk. Ik wikselje maklik op alle nivo’s en fyn it wichtich om in lykweardige diskusjepartner te wêzen. En altyd mei each foar it resultaat.

Ek bin ik eigner van Dana Zwierstra Loopbaanbegeleiding, Bemiddeling en Advies. Op myn webside www.danazwierstra.nl fyne jo alle informaasje oer myn oare aktiviteiten en tsjinsten. Jo kinne fansels sûnder ferplichting kontakt sykje troch my in e-mail te stjoere nei info@danazwierstra.nl of belje nei 06-26936183